છાણી સીએચસીમાં સફળતાપૂર્વક નોર્મલ ડિલિવરી કરી,જેમાં માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

છાણી સીએચસીમાં સફળતાપૂર્વક નોર્મલ ડિલિવરી કરી,જેમાં માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

છાણી સીએચસીમાં સફળતાપૂર્વક નોર્મલ ડિલિવરી કરી,જેમાં માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

Last Updated : 01 Jan 1