કોવિડ રસીકરણમાં અગ્રેસર ગુજરાતે વધુ એક મહત્વનો પડાવ કર્યો પાર

કોવિડ રસીકરણમાં અગ્રેસર ગુજરાતે વધુ એક મહત્વનો પડાવ કર્યો પાર રાજ્યમાં 4 કરોડ+ લોકોએ વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો ચાલો, આ આંકડાને વધુ મોટો બનાવીએ, રાજ્યને સંપૂર્ણ રસીયુક્ત બનાવવામાં ભાગીદાર બનીએ

કોવિડ રસીકરણમાં અગ્રેસર ગુજરાતે વધુ એક મહત્વનો પડાવ કર્યો પાર

Last Updated : 01 Jan 1