વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂ.૧.૩૫ કરોડના ખર્ચે કિશનવાડી ખાતે નવીન અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું ઈ-લોકાર્પણ કરાયું.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂ.૧.૩૫ કરોડના ખર્ચે કિશનવાડી ખાતે નવીન અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું ઈ-લોકાર્પણ કરાયું.

- ધરમપુરા(બેકારપુરા) પ્લીન્થ કવાટર્સના લાભાર્થીઓને વેચાણ દસ્તાવેજ સુપ્રત કરાચા.

- મ્યુનિસિપલ સભાસદશ્રીઓ માટે મ્યુનિસિપલ સેક્રેટરી એપ" મોબાઇલ એપનો શુભારંભ,

- શ્રી સયાજીબાગ ઝુ ના વાર્ષિક અહેવાલની પુસ્તિકાનું વિમોચન.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂ.૧.૩૫ કરોડના ખર્ચે કિશનવાડી ખાતે નવીન અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું ઈ-લોકાર્પણ કરાયું.

Last Updated : 27 Jul 2021