છાણી સીએચસીમાં સફળતાપૂર્વક નોર્મલ ડિલિવરી કરી,જેમાં માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

છાણી સીએચસીમાં સફળતાપૂર્વક નોર્મલ ડિલિવરી કરી,જેમાં માતા અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.