વડોદરા મહાનગર પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભિક્ષુકો, શેરી બાળકો તથા વૃદ્ધોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું.

વડોદરા મહાનગર પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભિક્ષુકો, શેરી બાળકો તથા વૃદ્ધોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું.